KWALIFIKACJE DLA POMORZAN II

Projekt realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest stworzenie w latach 2020-2022 oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 180 osób (60K, 120M) pracowników MŚP i PES, w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Spodziewanymi efektami projektu będzie znaczna poprawa sytuacji 180 osób – pracowników MMŚP i PES w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy. W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu bezpośrednich: 123 osoby o niskich kwalifikacjach, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu, 123 osoby w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu, 17 osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu.  

Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to realizacja szkoleń zawodowych w zakresie:

–  spawania z cięciem tlenowym według normy ISO 9606 kończących się egzaminem uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego (120 osób)

– szkoleń podstaw księgowości z Excelem i egzaminem ECDL B4 (30 osób)

– szkoleń kadry i płace z obsługą komputera (WORD, EXCEL) i egzaminem ECDL B3 i B4 9 (30 osób)

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.03.2023 r.

Budżet projektu – 763.597,50 zł, w tym kwota dofinansowania – 649 057,87zł

Z uwagi na przesunięcie terminu oceny wniosków i rozstrzygnięcia konkursu, Fundacja Gospodarcza pierwotnie planująca rozpoczęcie realizacji projektu w styczniu 2020 r., wystąpiła z prośbą do Instytucji Zarządzającej o przesunięcie terminu realizacji projektu na okres od 01.06.2020 r. do 31.03.2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny:

1)    wypełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do Regulaminu) w formacie zgodnym z umieszczonym na stronie internetowej Projektodawcy i podpisać go czytelnie

2)    wypełnić ankietę dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie (zał. nr 7 do Regulaminu)

a następnie przesłać te dokumenty pocztą na adres:

Fundacja Gospodarcza,

ul. Olimpijska 2,

81-538 Gdynia

z dopiskiem na kopercie: „KdP II”

lub dostarczyć je w zamkniętej kopercie, opisanej jak wyżej, do skrzynki pocztowej znajdującej się na parterze budynku Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – znajdującego się obok siedziby Fundacji Gospodarczej w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2. Budynek Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest czynny w dni robocze w godz. 7.00 – 18.00.

Dniem rozpoczęcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z ankietami jest 22.06.2020 r.


Do pobrania

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Dokumenty rekrutacyjne

Załączniki do regulaminu

 
 
Skip to content