Nieruchomości na sprzedaż!

Zachęcamy do zapoznania się z najbliższymi przetargami na sprzedaż nieruchomości:

Budownictwo jednorodzinne

ul. Kapitańska

działki:

nr 28/3 – 1492 m2 – cena 300.000,00 zł – wadium 30.000,00 zł

nr 28/27 -1528 m2 – cena 300.000,00 zł – wadium 30.000,00 zł

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
  2. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Teren o konfiguracji płaskiej, w północnej części działki 28/3 niewielki fragment skarpy.
  3. Uzbrojenie terenu – media w ulicy – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.
  4. Nieruchomości posiadają wykonane przyłącza sieci technicznych: dz. 28/27 – wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej, natomiast dz. 28/3 – kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
  5. Wzdłuż północnej granicy działki 28/27 przebiega podziemny kabel telekomunikacyjny.
  6. Zbycie przedmiotowych działek odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury – nabywający przejmie nieruchomość w obowiązującym stanie faktycznym i prawnym.
  7. Nieruchomości są częściowo zadrzewione i zakrzaczone. Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia zieleni znajdującej się na w/w działkach, nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace we własnym zakresie i na własny koszt.
  8. Budowę zjazdu z drogi publicznej, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie wykonuje nabywca nieruchomości na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.

ZOBOWIĄZANIA

1. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w strefie ochrony archeologicznej; istnieje obowiązek wykonywania badań archeologicznych.

2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny oraz prawny nieruchomości.

3. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci i przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy
i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.

4. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

5. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.

6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomości wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się 19 października 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1 /sala nr 20, I piętro/ Wadium w pieniądzu ze wskazanymi numerami ewidencyjnymi działek oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 12 października 2021 r.

https://bip.tczew.pl/wiadoo_iii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_ni

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie – pok. 54 II piętro , tel. 58 77 59 316 .


Nieruchomość usługowa przy ul. Kołłątaja 6 – po dawnym Sądzie Rejonowym w Tczewie

Tczew, budynek biurowy na sprzedaż

Działka nr 521/1 (obręb 8) Powierzchnia gruntu 2152 m2

Opis nieruchomości Działka zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym o konstrukcji mieszanej. Obiekt częściowo podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości dwu i trzykondygnacyjny o ogólnej powierzchni 1488,70 m, wybudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Ściany naziemne murowane, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe, dach kryty papą termozgrzewalną.
Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do trapezu, teren wokół budynku zagospodarowany: zieleń, miejsca postojowe za budynkiem, ogrodzenie: z płotu stalowego na podmurówce betonowej nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki od strony południowej oraz fragmentarycznie od strony wschodniej i zachodniej.
Najbliższe sąsiedztwo stanowi Park Miejski oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa, nieczynna ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna. Na działce mogą znajdować się także inne, nie opisane przez gestorów i nie wykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Przeznaczenie nieruchomości Działka nr 521/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem US1 – „Stare Miasto” należącej do strefy śródmiejskiej, w obszarze przestrzeni publicznych obejmujących tereny usług ośrodkotwórczych, oznaczonym w Planie symbolem UO – usługi publiczne ośrodkotwórcze, obejmujące: obiekty administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentrowane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu, a także inne o zbliżonej uciążliwości.
Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „Południowe obrzeża Starego Miasta – Przedmieście Królewieckie” oznaczonej w Planie symbolem „V”.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości jest położony w obszarze zdegradowanym i jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).

Termin i sposób zagospodarowania – nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Forma oddania gruntu i budynku: własność

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364.


Działka usługowa przy ul. Okrętowej

#tczew Działka inwestycyjna

1. Położenie nieruchomości m. Tczew ul. Okrętowa

2. Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta Użytek działka nr 984 (obręb 1) GD1T/00016845/5 Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 3840 m2 RV – grunty orne o powierzchni 1882 m2

3. Powierzchnia gruntu: 5722 m2

4. Opis nieruchomości: 

Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona, zlokalizowana na terenie zurbanizowanym w północnej części miasta. Kształt działki nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, z niską zielenią nieurządzoną. W przypadku konieczności usunięcia zieleni nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace we własnym zakresie i na własny koszt.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, tereny rekreacyjne.
Nieruchomość posiada wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne podłączenia pozostałych mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.
Urządzenie zjazdu z działki nr 984, w zależności od planowanej funkcji terenu indywidualnego lub publicznego, możliwe jest z ulic: Spółdzielczej, Stoczniowców, Rzemieślniczej i Okrętowej, przy czym urządzoną nawierzchnię jezdni posiada wyłącznie ulica
Okrętowa. Aktualnie brak planów inwestycyjnych dla ulic: Spółdzielczej, Stoczniowców i Rzemieślniczej.
Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości

5. Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 984 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (jedn. tekst Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem UMN9 – „Staszica” należącej do strefy przedmiejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy, w wyznaczonym terenie przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym „Zespół mieszkaniowo-sportowy międzywala”, oznaczonym w Planie symbolem UMN9 – I. Teren działki oznaczony jest symbolem 07 UO/KD-P, którego przeznaczeniem jest centrum usługowe dla zespołu nowej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).
Nieruchomość nie znajduje się w wyznaczonych w MPZP obszarach o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie – raz na 10 lat, średnie – raz na 100 lat oraz obszarach, dla których prawdopodobieństwo jest niskie – raz na 500 lat.
Informacje dotyczące terenów zagrożonych powodzią w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego znajdują się na „mapach zagrożenia powodziowego” przygotowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ().
Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej mtczew.e-mapa.net/.

6. Termin i sposób zagospodarowania: nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz innymi wytycznymi związanymi ze specyfiką nieruchomości.

7. Forma oddania gruntu własność

8. Cena wywoławcza netto: 1 750 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

9. Wysokość wadium: 175 000 zł

10. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

11. Obciążenia: brak

12. Zobowiązania:
1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.
2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.
3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 23 września 2021 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, sala numer 20, I piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364.


Działka przemysłowa przy ul. Dworzec Suchostrzygi

  1. Położenie nieruchomości m. Tczew ul. Dworzec Suchostrzygi

2. Oznaczenie geodezyjne:

działka nr 21/4 o powierzchni 219 m2, użytek Ba (tereny przemysłowe)
działka nr 21/6 o powierzchni 682 m2, użytek Ba (tereny przemysłowe)
działka nr 21/20 o powierzchni 181 m2, użytek Ba (tereny przemysłowe)
działka nr 21/21 o powierzchni 1778 m2, użytek RIIIa (grunty orne)
całość gospodarcza o powierzchni 2860 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Cztery działki stanowiące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 2860 m2. Nieruchomość niezabudowana
i niezagospodarowana. Kształt działek nieregularny. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, linia
kolejowa, nieliczna zabudowa mieszkaniowa.
Na działce nr 21/6 znajduje się fragment ruiny po obiekcie kubaturowym – koszt jego usunięcia leży w całości po stronie nabywcy. Pozostała część tej ruiny znajduje się na działce sąsiedniej nr 21/34, nie stanowiącej własności Gminy Miejskiej Tczew.
Ogrodzenie składające się z kamiennego muru z bramą stalową przesuwną nie pokrywa się w znacznym stopniu
z przebiegiem granicy działek. Brak częściowo uszkodzonej siatki stalowej, o której mowa w wykazie nieruchomości,
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 174/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24.06.2021 r.
Na nieruchomości miejscami znajduje się widoczny rów umocniony korytami betonowymi. W wyniku dokonania
przebudowy części ulicy przestał on pełnić swoją pierwotną funkcję urządzenia służącego odprowadzeniu wód
opadowych z nawierzchni jezdni i poboczy ulicy.
Działki porośnięte są niską zielenią nieurządzoną, a także drzewami i krzewami – za ich usunięcie pobiera się opłatę
w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.
Dojazd do nieruchomości od ulicy Jagiellońskiej drogą o nawierzchni asfaltowej. Działki znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a wchodzące w skład pasa drogowego, stanowiły dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 224, obecnie zaliczone są do kategorii drogi gminnej. Trwa regulacja przebiegu granic i stanu prawnego pasa drogowego. Urządzenie zjazdu z drogi publicznej na teren działek nr 21/20 lub nr 21/4 własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Nieruchomość sąsiaduje z działkami nr 21/11, 21/18 i 21/24 (obręb 5), które stanowią obszar kolejowy związany z linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (jedn. tekst Dz. Urz. MI. 2020 poz. 38 ze zm.).
W związku z tym istnieją ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Z pismem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku nr KNGd1.6141.267.2020.JK/2 UNP: 2020-0505541 z dnia 04.12.2020 r. można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym (Pl. Piłsudskiego 1, II piętro, pokój nr 55).
Przez teren nieruchomości przebiegają podziemne sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna (kablowa
i napowietrzna), telekomunikacyjna i wodociągowa.
Wzdłuż linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia WN-110 i SN-15kV obowiązują pasy ochrony funkcyjnej
o szerokości: 40 m (po 20 m od osi linii) – dla linii WN i 14 m (po 7 m od osi linii) – dla linii SN. Sposób
zagospodarowania terenu, w tym wszelką zabudowę w obrębie pasa ochrony funkcyjnej od linii napowietrznej 110kV
i 15kV i sieci kablowej nn-0,4kV należy uzgadniać z ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Gdańsku ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki
Mieniem Komunalnym (Pl. Piłsudskiego 1, II piętro, pokój nr 55).
Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Tczewa. Działki nr 21/4, 21/20 i 21/21 zapisane są w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem UP4 –„PSSE Rokitki”, należącej do strefy produkcyjnej. Przeznaczenie podstawowe jednostki obejmuje: zakłady przemysłowe Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składy, bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji przemysłowej i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, uciążliwe obiekty instytutów badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne, zajezdnie. Przeznaczenie uzupełniające jednostki obejmuje: budynki administracyjne, biurowe, komercyjne, mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników.
Działka nr 21/6 zapisana jest w obrębie strefy zamkniętej przez którą przebiega linia kolejowa, oznaczonej w Planie
symbolem Z2, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.).
Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem
rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5
pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jedn. tekst Dz.U. z 2021 poz. 485).
Nieruchomość nie znajduje się w granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu
zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania
Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-
mapa.net/.

ZOBOWIĄZANIA

1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy
ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci,
przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub
koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy
i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości
zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub
modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.
2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie
zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących
pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości. 3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy
ewidencyjnej. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie
sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował
z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni
sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.
5. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży,
sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy, iż na nieruchomości znajduje się fragment ruiny po obiekcie kubaturowym a także rów umocniony korytami betonowymi oraz że na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działek nie jest w pełni ogrodzony. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana zrzec się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
6. Gmina Miejska Tczew nie jest zobligowana do dokonywania analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
sąsiednich, będących własnością osób trzecich (w tym analizy odnośnie dostępu do drogi publicznej) i nie dysponuje
wiedzą na temat ewentualnego objęcia w posiadanie części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez inne osoby, celem czasowego przejazdu lub przechodu.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
7. Niezależnie od podanych w ogłoszeniu o przetargu informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się
ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Cena wywoławcza 406 000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wysokość wadium 40 600,00 zł

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanymi numerami ewidencyjnymi działek oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 16 listopada 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 10,00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro).

 
 
Skip to content