Zmiany w prawie podatkowym 2016 r. – przyjdź na bezpłatne szkolenie

Zapraszamy na szkolenie w zakresie zmian podatkowych w PIT, CIT, VAT, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.

Omówienia najważniejszych zmian dokona Doradca Podatkowy p. Piotr Geliński.

Potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na adres:info@dp.tczew.pl

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców serdecznie zapraszamy 2 luty godz. 9:00 – Dom Przedsiębiorcy – sala konferencyjna

Program Szkolenia:
9:00 – Zmiany w zakresie PIT
1. Korekta przychodów i kosztów
2. Dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola
3. Zmiany w przepisach o opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych
4. Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów
5. Zmiany w opodatkowaniu niektórych przychodów rolników
6. Nowe zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek
7. Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe

10:00 – Przerwa
10:10 – Zmiany w zakresie CIT
1. Ograniczenie obowiązku wstecznego korygowania przychodów
2. Ograniczenie obowiązku wstecznego korygowania kosztów uzyskania przychodów
3. Likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz nieuregulowane kwoty
4. Pracodawcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli
5. Umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dofinansowań dla pracowników z tytułu ponoszenia wydatków związanych z objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola
6. Zmiany w zakresie w jakim do kosztów uzyskania przychodów zaliczane mogą być opłaty określone przepisami o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
7. Zmiany związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego
8. Wyłączenie stosowania zwolnień od podatku obejmujących dochody (przychody) z dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
9. Wprowadzenie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi
10. Wprowadzenie ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową
11. Likwidacja ulgi z tytułu nabycia nowych technologii

11:10 – Przerwa
11:20 – Zmiany w zakresie VAT:
1. Nowe przepisy w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych
2. Likwidacja możliwości stosowania obniżonej stawki 8% do dostaw sprzętu przeciwpożarowego
3. Uwzględnienie nowego postępowania restrukturyzacyjnego w przepisach o tzw. uldze na złe długi
4. Wyłączenie obowiązku korekty podatku odliczonego przez dłużników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
5. Uchylenie przepisów określających szczególne zasady ustalania właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT
6. Modyfikacja sposobu ustalania odsetek od podatku VAT z tytułu importu towarów
7. Ograniczenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach dotyczących podatku VAT z tytułu importu towarów

12.20 – Pytania
12:45 – Zakończenie