Zapraszamy przedsiębiorców – Gminny Program Rewitalizacji

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji są działania warsztatowe dot. planu komunikacji i modelu partycypacji społecznej z grupami interesariuszy; zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego i stymulowanie innowacji; wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji. Podczas warsztatów wypracowana zostanie propozycja włączenia przedstawicieli poszczególnych grup w proces tworzenia i monitorowania GPR oraz planu komunikacji. Na każdym z warsztatów wyłonione zostaną osoby, które opracują w ramach grupy roboczej model funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji w oparciu o rekomendacje z każdego z warsztatów. Dwie gry miejskie mają na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 października 2016 roku do 31 października 2016 roku.
Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:
1. Warsztaty dot. procesu rewitalizacji i umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.

Harmonogram najbliższych wydarzeń:
• Warsztaty dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych w Fabryce Sztuk, godz. 17:00, 17.10.2016 r.

• Gra miejska dla wszystkich zainteresowanych w Domu Przedsiębiorcy, godz. 16:00 – 18:00, 19.10.2016 r.

• Warsztaty dla organizacji pozarządowych w Fabryce Sztuk, godz. 17:00 – 20:00, 20.10.2016 r.

• Warsztaty dla przedsiębiorców w Domu Przedsiębiorcy, godz. 17:00 – 20:00, 26.10.2016 r.

Warsztaty w ramach działania mają charakter jednodniowych spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
urzędnicy, inni specjaliści (badacze społeczni, architekci).

Działania są realizowane w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.