Uwaga przedsiębiorcy – opłaty za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przypomina o obowiązku sprawozdawczym z tytułu korzystania ze środowiska.
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:
• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
• pobór wód z ujęć własnych,
• składowanie odpadów.
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
1. Przedsiębiorca oraz przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.
3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
• prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
• ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
• wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły,na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Więcej szczegółów: http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat opłat środowiskowych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

Podmioty z terenu miasta Sopot oraz powiatów: gdańskiego, sztumskiego i tczewskiego
Magdalena Tarkowska, pokój 124
tel: (58) 32-68-760, fax: (58) 32-68-771
m.tarkowska@pomorskie.eu