Pożyczka rewitalizacyjna – odmień swój biznes na starym mieście

Od 1 marca 2018 roku można się ubiegać o pożyczki na odnowę zdegradowanych miejsc w województwie Pomorskim. W Starym Maneżu w Gdańsku odbyło się spotkanie dla zainteresowanych projektem. O pieniądze mogą starać się m.in. kluby sportowe, spółdzielnie mieszkaniowe i stowarzyszenia. Na pożyczki rewitalizacyjne Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczy 95 mln zł.

Typy projektów
 • Możliwe do wsparcia będą Projekty rewitalizacyjne  w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji, które w sposób kompleksowy przyczynia się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach Programu rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).
 • Realizowane Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.
 • Na dodatkową preferencję, w postaci dalszego obniżenia oprocentowania o 25 punktów bazowych, mogą liczyć Projekty zlokalizowane w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce oraz na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, tj.: Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie.

Do finansowania nie kwalifikują się Projekty:

 • które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem Wniosku.
 • polegające wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych.
 • mające na celu budowę infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji Projektu.
 • Środki Pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków europejskich (EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE) lub dotacji lub innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).
Typ pożyczkobiorcy

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje rynku pracy,
 • kluby sportowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Więcej na: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/pomorskie/