Pożyczka OZE

W dniu 19 grudnia 2018 r. miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. na wdrożenie instrumentu finansowego Pożyczka OZE. W wydarzeniu uczestniczył Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pan Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Dzięki podpisanej Umowie Operacyjnej Fundusz pozyska kwotę prawie 60 mln zł z przeznaczeniem na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie udzielane będzie w formie Pożyczki OZE. Środki Pożyczki OZE pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O Pożyczkę OZE starać się mogą inwestorzy (także inni niż przedsiębiorstwa) chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną, także w procesie kogeneracji, z odnawialnych źródeł energii, jak: biogaz, biomasa, słońce, energia ziemi oraz woda.

Maksymalna wartość Pożyczki OZE to 15 mln zł z okresem finansowania do 15 lat. Pożyczka OZE udzielana jest na korzystnych warunkach. W obszarach preferencji oprocentowanie wynieść może od 0,25% w skali roku, bez prowizji. Preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów oraz przedsięwzięcia zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych. Pożyczka OZE dostępna będzie pod koniec I kwartału 2019 roku.

Województwo pomorskie dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza słonecznej oraz wykorzystującej biomasę i biogaz. Pożyczka OZE wspierać ma poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu m.in. w wyniku zmiany bilansu energetycznego poprzez zwiększenie mocy zainstalowanych w źródłach OZE. Zakłada się, że dzięki Pożyczce OZE zdolność do wytwarzania energii odnawialnej wzrośnie o 5 do 6 MW.

Pożyczka OZE przyczynić się ma także do poprawy stanu technicznego systemu elektroenergetycznego oraz wsparcia transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, co wiązać się ma z obniżeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki wspartym instalacjom oczekuje się efektu ekologicznego w postaci rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 12 do 13 tys. t równoważnika CO2.

Więcej o ofercie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego można znaleźć na: https://pfp.gda.pl/ oraz w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3 – I piętro pok. nr 12,
tel: (58) 562 34 68, fax: (58) 562 34 68, e-mail: 
biurotczew@pfp.gda.pl