PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH

Wpłata wadium jest głównych elementem w procedurze przetargowej, dlatego jako Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych stworzyliśmy specjalną ofertę poręczeń. Poręczenia wadiów udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych*, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Pakiet wadialny:
– stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorcamaksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1 mln PLNustalony na okres do 12 miesięcy

Jednostkowe poręczenie wadialne:
– udzielane są w ramach pakietu wadialnego na okres do 90 dni, stanowią równowartość 100% wysokości wadium przewidzianego w SIWZmaksymalna wartość jednostkowego poręczenia wynosi 500 tys. PLN

*Na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych uczestnik przetargu występujący w roli Wykonawcy, może wnieść wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zmianami).

Więcej informacji na: https://prfpk.pl/poreczenia-wadiow-przetargowych,10,pl.html

Wszelkich informacji można uzyskać:
POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.
ul. Szara 32-33
80-116 Gdańsk
Tel. 58 320 34 05 (06)
Email: prfpk@prfpk.pl
www:
https://prfpk.pl/