OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

Urząd Miejski w Tczewie przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży     napojów alkoholowych za rok 2018 oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019  w terminie do dnia 31.01.2019 r. ( ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137)

W przypadku, o którym mowa w  art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli  przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku  akcyzowego.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy.

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów         alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego
Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5%          alkoholu oraz piwa   przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18%           alkoholu (z wyjątkiem piwa)   przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim  
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu   przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech   równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust.7 ww. ustawy, jeżeli dotyczy ona jedynie pełnego roku rozliczeniowego tj. jeżeli termin ważności zezwolenia wygasa wcześniej niż 31.12.2019 opłata nie podlega podziałowi ratalnemu.

Opłatę proszę uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 8:30 do 14:30, czwartek od 8:30 do 16:00, piątek od 8:30 do 13:00 lub przelewem na konto: 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859 z dopiskiem „ opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019” oraz dostarczenie dowodu wpłaty osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: andraszewicz@um.tczew.pl lub info@dp.tczew.pl.