Oświadczenia za sprzedaż napojów alkoholowych – opłaty

Do 31 stycznia 2017 r. należy dokonać rozliczenia ze sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016.

Wzór oświadczenia:

Pobierz “oświadczenie-2016.docx” oświadczenie-2016.docx – Pobrano 75 razy – 26 KB

Urząd Miejski w Tczewie przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2017 w terminie do dnia 31.01.2017 r.  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.)

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust 2 i 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5a i 5b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ) zezwolenie wygasa.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 pkt 5 lit. a w/w ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
Natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu może być wnoszona w trzech równych ratach, ale dotyczy ona jedynie pełnego roku rozliczeniowego tj. jeżeli termin ważności zezwolenia wygasa wcześniej niż 31.12.2017 opłata nie podlega podziałowi ratalnemu.

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
a) piwo i alkohole do 4,5%
– jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł
– jeśli wartość w roku 2015 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
b) alkohole od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)
– jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł
– jeśli wartość w roku 2015 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
c) alkohole powyżej 18%
– jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 77 000 zł – opłata 2100 zł
– jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży

Przedsiębiorcy, których zezwolenia nie tracą ważności w ciągu roku mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2017 roku.

Przykład wyliczenia raty:
1. Przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych grupy A (do 4,5% alkoholu i piwa), grupy B (od 4,5% do 18% alkoholu) oraz grupy C (powyżej 18% alkoholu)- w jednym sklepie. Wartość sprzedaży nie przekroczyła podanych wyżej kwot. W przypadku wpłaty I raty wyniesie ona łącznie 1050 zł (175 zł + 175 zł + 700 zł). Gdyby przedsiębiorca chciał zapłacić za cały rok, to musi uiścić opłatę w wysokości 3150 zł ( 525 zł + 525 zł + 2100 zł).
2. Przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż piwa (grupa A) i wina (grupa B). W roku poprzednim sprzedał piwa za 50.000 zł, a wina za 40.000 zł. Wówczas opata za cały rok wyniesie 1260 zł, z czego 700 zł za piwo (50.000 zł x 1,4% = 700zł) i 560 zł za wino ( 40.000 zł x 1,4% = 560 zł). W przypadku wpłaty ratalnej – wysokość raty wyniesie 420 zł (1260 zł : 3 = 420 zł).
3. Przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych grupy C (powyżej 18 % alkoholu) ważne do dnia 31.03.2015r., a sprzedaż nie przekroczyła 77.000 zł. Wówczas płaci kwotę 517,81 zł (stawka za cały rok wynosi 2100 zł, przedsiębiorca płaci za okres 90 dni).
Ponadto Urząd Miejski informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 8 w związku z art. 111 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) nadal będą prowadzone kontrole prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły. W czasie kontroli należy przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające prowadzoną sprzedaż napojów alkoholowych, np. paragony z kas fiskalnych.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.

Opłatę proszę uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 8:30 do 14:30, czwartek od 8:30 do 16:00, piątek od 8:30 do 13:00 lub przelewem na konto: 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859 z dopiskiem „opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016” oraz dostarczenie dowodu wpłaty osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: andraszewicz@um.tczew.pl lub info@dp.tczew.pl

Przypominamy, że termin złożenia oświadczenia i dokonania wpłaty w roku 2016 przypada na dzień wolny od pracy (niedziela), dlatego ostatnim dniem jest 31.01.2015 (wtorek).

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Poniżej znajdą Państwo druk oświadczenia, który należy złożyć do Biura Obsługi Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 lub wychodząc z kasy Urzędu przy ul. 30 stycznia 1 (dawny CED).

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 58 777 53 43, e-mail: info@dp.tczew.pl  lub osobiście w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3 pok. 14 I piętro.