Oferta budownictwo jednorodzinne – rejon ulicy Głowackiego (informacja z planu miejscowego)

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie zatwierdzonym Uchwałą Nr Nr XXIII/182/ 2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r., poz. 120).

PRZEZNACZENIE TERENU:

MN – teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

– przeznaczenie na terenie jednej działki budowlanej dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej oraz budynków gospodarczych i budynków garażowych w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej,

– w budynku mieszkalnym dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego (o powierzchni dopuszczonej przepisami prawa budowlanego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym) o funkcji usługowej z zakresu usług: handlu, gastronomii, gabinetów i biur, drobnego rzemiosła typu: fryzjer, kosmetyczka itp., wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej,

– usługi dopuszcza się wyłącznie z funkcją mieszkaniową (jako funkcja wbudowana),

– wyklucza się lokalizację obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych.

– lokalizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej w miejscu wskazanym na rysunku planu. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji stacji transformatorowej lub urządzeń kanalizacji sanitarnej wskazanych na rysunku planu lub braku potrzeby ich lokalizacji, w miejscach wskazanych na rysunku planu, wynikających z przesłanych technicznych powstałych w trakcie projektowania bądź realizacji sieci, urządzeń elektroenergetycznych bądź kanalizacyjnych, dopuszcza się możliwość rezygnacji z ich lokalizacji w miejscach wskazanych na rysunku planu. Wówczas teren przeznaczony pod ich lokalizację uzyskuje przeznaczenie takie, jakie jest ustalone dla obszaru wydzielonego liniami rozgraniczającymi, w graniach którego się znajduje.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

-dopuszczalna wysokość do 8,5 m; budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej działce budowlanej, co budynek mieszkalny nie mogą być od niego wyższe,

– rodzaj dachu: dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 30º -51º; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,

– linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,

-lokalizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych w odległości nie mniejszej niż 35 m od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400,

-powierzchnia zabudowy: maksymalna 25% powierzchni terenu objętego inwestycją,

-intensywność zabudowy: minimalna – nie ustala się; maksymalna do 0,75,

-powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu objętego inwestycją.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

-minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 800 m²,

-minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20 m,

-kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: prostopadle do pasa drogowego lub równolegle do istniejących wydzieleń z tolerancją ±3º,

-zakaz wtórnej parcelacji .

Informacja zawiera ogólne dane dotyczące przeznaczenia terenu w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i nie zastępuje wypisu i wyrysu z ww. Planu.

Więcej informacji uzyskasz:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pl. Piłsudskiego 1 – II piętro

83-110 Tczew

tel. 58 77 59 436

tel. 58 77 59 359 

tel. 58 77 59 362 

tel. 58 77 59 311

e-mail: wgm@um.tczew.pl

www.sip.tczew.pl