Oferta budownictwo jednorodzinne – rejon ulicy Głowackiego

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie zatwierdzonym Uchwałą Nr Nr XXIII/182/ 2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r., poz. 120).

Działki geodezyjne nr 29/53, 29/54, 29/55 obręb 12 które oznaczone zostały na rysunku zmiany planu symbolem MN.29.2.

Działka geodezyjna nr 29/30 obręb 12 która oznaczona została na rysunku zmiany planu symbolem MN.29.1.

PRZEZNACZENIE TERENU:

MN – teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

-dopuszczalna wysokość do 8,5 m; budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej działce budowlanej, co budynek mieszkalny nie mogą być od niego wyższe,

– rodzaj dachu: dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 30º -51º; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,

-na terenach oznaczonych symbolami: MN.28.1, MN.28.2, MN.28.3, MN.28.4, MN.28.5, MN.28.6, MN.29.2 kalenica główna budynku mieszkalnego równoległa do elewacji od strony ulicy oznaczonej symbolem KDL.04 i KDL.05,

– linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,

-lokalizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych w odległości nie mniejszej niż 35 m od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400,

-powierzchnia zabudowy: maksymalna 25% powierzchni terenu objętego inwestycją,

-intensywność zabudowy: minimalna – nie ustala się; maksymalna do 0,75,

-powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu objętego inwestycją.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

-minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 800 m²,

-minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20 m,

-kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: prostopadle do pasa drogowego lub równolegle do istniejących wydzieleń z tolerancją ±3º,

-zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu ustaleń niniejszej uchwały).

 

INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

-dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na teren działek budowlanych z ulic oznaczonych symbolami: KDZ.01, KDL.04 i KDL.05 pod warunkiem łączenia zjazdów – jeden zjazd zbiorczy do dwóch posesji,

-wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 obowiązuje strefa kontrolowana zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolami: MN.28.1, MN.28.2, MN.28.3, MN.28.4, MN.28.5, MN.28.6, MN.29.1 i MN.29.2 – ograniczenia w zagospodarowaniu strefy kontrolowanej od ww. gazociągu wysokiego ciśnienia określają przepisy odrębne,

-na terenach oznaczonych symbolami MN.29.1 i MN.29.2 obowiązuje wprowadzenie wzdłuż granicy z pasem drogowym ul. Głowackiego (oznaczonej symbolem KDZ.01) pasa zieleni średniej o szerokości minimum 6 m.

-wzdłuż granic posesji z linią rozgraniczającą ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL.04 i KDL.05 obowiązuje lokalizacja co najmniej jednego rzędu drzew.

Informacja zawiera ogólne dane dotyczące przeznaczenia terenu w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i nie zastępuje wypisu i wyrysu z ww. Planu.

Więcej informacji uzyskasz:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pl. Piłsudskiego 1 – II piętro

83-110 Tczew

tel. 58 77 59 436

tel. 58 77 59 359 

tel. 58 77 59 362 

tel. 58 77 59 311

e-mail: wgm@um.tczew.pl

www.sip.tczew.pl