Oferta budownictwo jednorodzinne – rejon ulicy Czatkowskiej (informacja z planu miejscowego)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: od północy – Ogrody Działkowe i tereny przemysłowe, od wschodu – obszar zabudowy jednorodzinnej i ulica Czatkowska, od południa – działki zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu – Kanał Młyński na podstawie uchwały Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. (publikacja Dz.U.Woj. Pom. z 2 kwietnia 2003 r. Nr 47, poz. 709).

 

Funkcje dopuszczone

Jako obligatoryjną dla obszarów ustala się funkcję mieszkaniową.

Dopuszcza się funkcję obsługi inżynieryjnej.

Dopuszczone formy zabudowy

– W granicach obszarów dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie: wolno stojących budynków mieszkalnych zawierających 1 mieszkanie, bliźniaczych budynków mieszkalnych zawierających 1 mieszkanie, szeregowych budynków mieszkalnych zawierających 1 mieszkanie, budynków mieszkalnych zawierających od 2 do 4 mieszkań włącznie, budynków mieszkalnych zawierających 5 i więcej mieszkań, przy czym dla wszystkich obszarów objętych jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym obowiązuje jedna forma zabudowy.

– W granicach obszarów MWN1 zabudowę mieszkaniową w formie budynków mieszkalnych zawierających 5 i więcej mieszkań dopuszcza się wyłącznie w przypadku, gdy na obszarach oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWNU została zrealizowana zabudowa mieszkaniowa w formie budynków mieszkalnych zawierających 5 i więcej mieszkań.

– W granicach obszarów MWN2 oraz MWN3 zabudowę mieszkaniową w formie budynków mieszkalnych zawierających 5 i więcej mieszkań dopuszcza się wyłącznie w przypadku, gdy na obszarach oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWN1 została zrealizowana zabudowa mieszkaniowa w formie budynków mieszkalnych zawierających 5 i więcej mieszkań.

– Dopuszcza się zabudowę wynikającą z potrzeb funkcji obsługi inżynieryjnej.

Powierzchnia zabudowana

Powierzchnia zabudowana nie może być większa niż 40 % powierzchni działki.

Usytuowanie budynków na działce

– Obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu.

– Minimum 60% łącznej długości rzutu prostopadłego zewnętrznego obrysu ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji budynku, tworzących elewację frontową musi znaleźć się na obligatoryjnej, frontowej  linii zabudowy.

– Dopuszcza się przekroczenie obligatoryjnej, frontowej  linii zabudowy, w kierunku przeciwnym niż wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii,  przez elementy budynku mieszkalnego na odległość nie większą niż 2 m.

– Zasady sytuowania budynków na obligatoryjnych, frontowych liniach zabudowy – obowiązują przy równoczesnym zastosowaniu obowiązujących przepisów w stosunku do pozostałych granic działki.

Wysokość budynków

Maksymalną wysokość budynków ustala się na 9,5 m.

Wysokość linii okapu

Maksymalną wysokość linii okapu ustala się na 6,5 m.

Dopuszcza się umieszczenie na wysokości większej niż ustalona w zmianie planu linii okapu
o łącznej długości nie większej niż 50% łącznej długości wszystkich linii okapu dachu przekrywającego budynek.

Kąt pochylenia dachu

Dopuszcza się kąt pochylenia dachu nie mniejszy niż  31° i nie większy niż 51° przy czym  dla wszystkich budynków realizowanych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego obowiązuje jeden kąt pochylenia dachu.

Pokrycie dachu

Na pokrycie dachów dopuszcza się stosowanie materiałów dachówkopodobnych a w szczególności: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.

Dla wszystkich pokryć dachowych budynków realizowanych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego obowiązuje jeden materiał i jeden kolor z gamy czerwonych

Inne szczególne wymagania

– Poziom najniżej położonej posadzki budynku nie może być niższy od najniższego poziomu terenu bezpośrednio przyległego do tego budynku.

– Długość elewacji budynków sytuowanych w granicach jednostek oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MWN1 od strony wyznaczonej w planie frontowej linii zabudowy nie może być większa niż 50 m.

Miejsca  postojowe

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagana jest realizacja przez inwestora, w granicach  własnej działki bądź na innym terenie wskazanym przez gminę  miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców – w ilości minimum 2 miejsca postojowe / 1 gospodarstwo domowe – w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie wolno stojących budynków mieszkalnych zawierających 1 mieszkanie, minimum 1 miejsce postojowe / 1 gospodarstwo domowe w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie: bliźniaczych budynków mieszkalnych zawierających 1 mieszkanie, szeregowych budynków mieszkalnych zawierających 1 mieszkanie, budynków mieszkalnych zawierających od 2 do 4 mieszkań włącznie, budynków mieszkalnych zawierających 5  i więcej mieszkań.

Ogrodzenia

W przypadku stosowania ogrodzeń od strony terenów układu drogowego oraz terenów zieleni dla całości obszarów objętych jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym obowiązuje jeden typ ogrodzenia przy czym nie dopuszcza się ogrodzeń z siatki ogrodzeniowej.

Infrastruktura techniczna

– Każdą z działek należy  wyposażyć co najmniej w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną a w przypadku zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawierających 5  i więcej mieszkań również w instalację kanalizacji deszczowej włączone do urządzeń stanowiących elementy systemu obsługującego miasto lub jego część.

– Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby  zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawierających 5  i więcej mieszkań winny być odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny być oczyszczone ze związków ropopochodnych.

– Nie dopuszcza się realizacji indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

– Dla przygotowania ciepłej wody  użytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych źródeł ciepła.

Inne, szczególne warunki zagospodarowania obszaru

– Obszar objęty jest Strefą Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w granicach obszaru muszą być opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku (na obszarze znajduje się zespół stanowisk archeologicznych, których teren może być zagospodarowany po przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych i sporządzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)

– Na obszarze o rzędnych terenu poniżej 9.84 m n.p.Kr. mogą występować podtopienia podczas długotrwałych wysokich stanów wody w rzece Wiśle.

– Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWN1, MWN2, MWN3 oraz wykonanie miejsc postojowych na potrzeby osób zamieszkałych w granicach obszarów w ilości określonej planem dopuszcza się wyłącznie w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmującego minimum wszystkie obszary oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami MWN1 lub MWN2 lub MWN3 dla którego wydano jedno pozwolenie na budowę.

– Przez teren jednostki MWN1, przy północnej granicy obowiązywania ustaleń zmiany planu, oraz przez teren jednostki MWN3, przy pn.-wsch. granicy obowiązywania ustaleń zmiany planu przebiega sieć telekomunikacyjna. Warunki dostępu do sieci należy uzgodnić z jej właścicielem.

Informacja zawiera ogólne dane dotyczące przeznaczenia terenu w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i nie zastępuje wypisu i wyrysu z ww. Planu.

Więcej informacji uzyskasz:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pl. Piłsudskiego 1 – II piętro

83-110 Tczew

tel. 58 77 59 436

tel. 58 77 59 359 

tel. 58 77 59 362 

tel. 58 77 59 311

e-mail: wgm@um.tczew.pl

www.sip.tczew.pl