Nabór wniosków – Pomorski Broker Eksportowy

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 11.09.2017 roku do 29.09.2017 roku do godz. 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w I kwartale 2018 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.
Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do dwóch rodzajów wnioskodawców:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie;
  • podmiotów realizujących projekty na rzecz innych MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w imprezie promocyjnej. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.
 
Więcej na: https://www.arp.gda.pl/1279,i-konkurs-grantowy.html