Nabór wniosków o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej

Trwa nabór wniosków na pożyczkę rewitalizacyjną – instrument finansowy wdrażany w ramach Działanie 8.2 RPO WP 2014-2020 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/pomorskie/
Wnioski można składać od 1 marca do wyczerpania środków.

Dla kogo?
Wsparcie w formie pożyczki rewitalizacyjnej może być udzielane następującym podmiotom:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorcy,
instytucje edukacyjne,
szkoły wyższe,
instytucje rynku pracy,
kluby sportowe,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego,
organizacje pozarządowe,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
instytucje kultury,
kościoły i związki wyznaniowe.

Na co?
Zakres Projektów możliwy do wsparcia w formie Pożyczki rewitalizacyjnej: przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji i obejmujące w szczególności:
– rewaloryzację,
– modernizację i adaptację istniejącej zabudowy,
– zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Pożyczką nie mogą zostać objęte Projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem Wniosku.
Możliwe do wsparcia będą Projekty rewitalizacyjne wynikające z Programu rewitalizacji zlokalizowane na obszarach zdegradowanych w miastach.
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Projektów powinny przyczyniać się w sposób kompleksowy do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach Programu rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).
Realizowane Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów wyznaczonych w oparciu o kryteria społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców.
Projekty zlokalizowane w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce oraz na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, tj.: Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie uzyskają dodatkową preferencję, zgodnie z §7 ust. 10.
Realizowane będą wyłącznie Projekty spełniające warunek samofinansowania w powiązaniu ze znaczącym efektem społecznym.
Do finansowania nie kwalifikują się Projekty polegające wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych.

Ile?

Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki to 10.000.000,00 PLN,
Okres kredytowania pożyczki, liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki, nie może przekroczyć 15 lat (180 miesięcy). Bank na podstawie weryfikacji Projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego okresu spłaty Pożyczki.
Okres wypłaty środków nie może być dłuższy niż 4 lata i nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.
Wniosek o pożyczkę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza:
Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk
(Olivia Business Centre, bud. Olivia Six, 13 piętro).

Szczegółowe informacje:
Małgorzata Iwanowicz
Główny Specjalista ds. Instrumentów Zwrotnych
Agencja Rozwoju Pomorza SA
tel. 58 32 33 294

malgorzata.iwanowicz@arp.gda.pl