Jak założyć, zmienić, zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą – CEIDG

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od 1 lipca 2011 r. w celu założenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1 i załączniki, które znajdziecie Państwo na stronie:
formularze i instrukcje CEIDG-1

Od 1 września 2011 r. poszerzył się zakres danych, których zmiany należy zgłaszać do ewidencji działalności gospodarczej. I tak w przypadku zmiany:

– dowodu osobistego,
– rachunku bankowego,
– podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową lub adresu jej przechowywania,
– formy opodatkowania,
– pełnomocników (od 1 stycznia 2012 r.)
przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściwe organy (Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych) na formularzu CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany. Taki sam termin dotyczy wszystkich zmian związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem zawieszenie i odwieszenie działalności gospodarczej, o fakcie tym należy poinformować najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia lub odwieszenia (nie są przyjmowane wnioski z datą wsteczną).

Wniosek CEIDG-1 o zarejestrowanie nowej działalności gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie może zostać złożony:
– osobiście w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy;
– elektronicznie za pomocą platformy CEIDG (nie wysyłamy wniosków CEIDG-1 przez platformę EPUAP!) – do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędny jest podpis elektroniczny lub bezpłatny profilu zaufanego – potwierdzenia – rejestracji profilu zaufanego dokonuje w powiecie tczewskim Urząd Skarbowy w Tczewie, ul. Gdańska 33, Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie al. Solidarności  14A oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tczewie ul. Jagiellońska 55;
– drogą pocztową, listem poleconym, jednakże podpis na wniosku musi zostać uwierzytelniony notarialnie.

– Istnieje możliwość złożenia wniosku online bez posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, korzystając z dostępnego kreatora wniosku CEIDG-1 , jednakże po jego przesłaniu należy go wydrukować albo spisać kod kreskowy i zgłosić się osobiście do dowolnego w Polsce Urzędu Miasta lub Gminy w terminie 7 dni od dnia wysłania wypełnionego online formularza. W przypadku nie zgłoszenia się w ciągu 7 dni wniosek zostaje automatycznie usunięty z systemu CEIDG.
Jednocześnie informujemy, że wniosek przesłany bez podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego zostaje rozpatrzony z datą złożenia podpisu w urzędzie miasta lub gminy.

Wpisy, zmiany wpisu, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Jeśli nie wiesz jaki kod PKD 2007 należy wpisać w formularzu lub szukasz informacji o zezwoleniach lub licencjach, możesz skorzystać z poniższej wyszukiwarki procedur administracyjnych:
www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/zezwolenia/
Częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Rejestracja w systemie CEIDG w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie trwa od godziny do około jednego dnia roboczego, w zależności od złożonych w danym dniu ilości wniosków. Wniosek zostaje elektronicznie przekazany do wskazanego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS oraz oddziału Urzędu Statystycznego. Po dokonaniu wpisu do ewidencji nowo zarejestrowany przedsiębiorca ma obowiązek udać się do Zakładu Ubezpieczeń społecznych celem dokonania rejestracji płatnika składek oraz jeżeli zamierza być płatnikiem podatku VAT do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Co po dokonaniu wpisu, zmiany lub wpisu informacji o zawieszeniu, wznowieniu bądź zaprzestaniu działalności?

Jeżeli podaliśmy we wniosku CEIDG-1 adres poczty elektronicznej to po zarejestrowaniu otrzymamy na nią potwierdzenie rejestracji wpisu do CEIDG. Istnieje też możliwość wielokrotnego wydruku potwierdzenia dokonania wpisu, posiadania wpisu, bądź jakiejkolwiek zmiany (dokonanej po 1 stycznia 2012 r.) ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydruku dokonujemy ze strony:
www.ceidg.gov.pl

Informujemy, że obecnie nie są już wydawane zaświadczenia o wpisie lub zmianie, a także decyzje wykreślające wpis do ewidencji. Potwierdzeniem dokonania w/w czynności lub faktu prowadzenia działalności gospodarczej (również tej zarejestrowanej na mocy starych przepisów przed 1 lipca 2011 r.) są tylko i wyłącznie wydruki dostępne pod podanym wyżej adresem.

Wyszukiwarka Regon umożliwia odnalezienie przedsiębiorcy lub sprawdzenie nadanego nam nr REGON bądź podgląd danych zawartych w rejestrze GUS:
http://www.stat.gov.pl/regon/
W bazie REGON nie znajdziemy informacji o wykreślonych przedsiębiorcach.

* U W A G A *

Dokonywanie jakichkolwiek czynności związanych z CEIDG zwolnione jest z opłat skarbowych bądź administracyjnych. W przypadku otrzymania wezwań o zapłatę, a związanych z dokonaniem wpisu do CEIDG prosimy o sprawdzenie podstawy prawnej – prosimy zapoznać się z informacją Informacja o fikcyjnych wezwaniach do zapłaty

Więcej informacji znajdziecie Państwo Ministerstwa Rozwoju (dawniej Miniesterstwo Gospodarki) na stronie:
www.ceidg.gov.pl – live chat lub pod nr infolinii 801 055 088

Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Dom Przedsiębiorcy ul. Obrońców Westerplatte 3
nr tel. 58 777 53 43
info@dp.tczew.pl.

I każdym najbliższym Urzędzie Miasta lub Gminy bez względu na adres zamieszkania.

Polecamy również Przydatne linki z adresami, gdzie uzyskają Państwo więcej informacji:

Sprawdź numer REGON – www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT – www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukaj kody PKD 2007 – www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć? – www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? – www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf
i
www.is.waw.pl/Download/broszury/49/2/broszura_dzialalnosc_gospodarcza.pdf

Krajowa Informacja Podatkowa – www.kip.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy – www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny – www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON – www.baza-gus.pl/


Wszelkie formularze i wnioski można pobrać ze strony: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Dodaj komentarz