Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych?

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomia) czy też poza miejscem (sklep) należy złożyć wniosek do właściwego, ze względu na lokalizację punktu sprzedaży wójta, burmistrza bądź Prezydenta miasta.

Zezwolenie stałe

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży czy też poza miejscem należy złożyć wniosek do właściwego, ze względu na lokalizację punktu sprzedaży wójta, burmistrza bądź Prezydenta miasta. Zezwolenia wydaje się na:
– na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo;
– na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
– na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający tytuł prawny (odpis lub oryginał) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
– odpis lub oryginał* pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym;
– odpis lub oryginał* decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),
* Zgodnie z art. 76a§ 2 Kpa zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Karta informacyjna

Zezwolenie jednorazowe

W przypadku zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych należy posiadać stałe zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Do wniosku na jednorazową sprzedaż należy dołączyć:
– zgoda organizatora imprezy;
– pisemne oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia i dokonaniu opłaty za jego korzystanie.
Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy złożyć przed datą uzyskania zezwolenia (dniem imprezy, koncertu itp).
Karta informacyjna

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – organizację przyjęć (cateringowe)

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć wydawane jest na takich samych zasadach jak zezwolenie stałe, do wniosku nie ma obowiązku dołączania dodatkowych dokumentów.
Karta informacyjna

Wszystkie wnioski opiniowane są pod względem lokalizacji punktu sprzedaży przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja opiniuje wnioski raz w miesiącu (3 wtorek każdego miesiąca, jednakże termin ten może ulec zmianie). Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się:

Wydziale Spraw Społecznych
Pawilon biurowy pok. nr 14-15
Urząd Miejski w Tczewie
Pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
tel. 58 77 53 327

Szczegółowe warunki wydania zezwolenia zawarto w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.). Ponadto należy zapoznać się z uchwałą o zasadach lokalizacji punktów sprzedaży i limitach ilości punktów sprzedaży jakie obowiązują na terenie danej gminy, w przypadku miasta Tczewa są to uchwały:
– Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356/ – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

– Uchwała nr XLIII/384/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2018/3017/akt.pdf

– Uchwała nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. – http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2018/2991/akt.pdf

Powyższe uchwały wchodzą w życie, w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Termin rozpatrzenia wniosku to około miesiąc od dnia złożenia wniosku. Opłaty jakie obowiązuj przy wydaniu zezwoleń:
– na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo – 525 zł
– na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł
– na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 2 100 zł

* opłata naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
** W przypadku zezwoleń jednorazowych opłata wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Zezwolenia wydawane są na okres do 4 lat w przypadku handlu detalicznego oraz 4 lat dla gastronomii.

Zezwolenia jednorazowe wydaje się na okres do 2 dni.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w:

Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Tczewie, Obrońców Westerplatte 3, pok. nr 14 – I piętro
tel. 58 777-53-43

Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1

Pobierz pliki:
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek na sprzedaż jednorazową
Wniosek na organizację przyjęć

Dodaj komentarz