Jagiellońska – teren przemysłowy (informacja z planu miejscowego)

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 28 poz. 569, zm.: z 2010 r. Nr 18, poz. 323, z 2012 r. poz. 1788, z 2013 r. poz. 2986, z 2014 r. poz. 1791, poz. 1792, poz. 1804, z 2015 r. poz.1310, poz. 3405, z 2016 r. poz. 4641, z 2017 r. poz. 2015).

Działki geodezyjne nr 140/11, 141/6 obręb 5 które położone są w jednostce organizacyjnej UP 3 – „Jagiellońska” należącej do strefy produkcyjnej.

 

USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU

§ 5. Zasady zagospodarowania

ust.6

 1. Dla strefy produkcyjnej, w której wydzielono siedem jednostek urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe obejmuje:

a)zakłady przemysłowe, w tym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składy, bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji przemysłowej i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, obiekty instytutów badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne, zajezdnie;

2)przeznaczenie uzupełniające obejmuje: budynki administracyjne, biurowe, komercyjne, mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników;

3)przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne budynki nie wymieniowe w powyższych punktach 1) i 2)

§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

ust. 6

 1. Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej ustala się następujące wskaźniki i parametry:
  • intensywność zabudowy I = Pc/Pt – 0,5 – 0,6
  • maksymalna powierzchnia zabudowy (Pz) – 50%
  • powierzchnia biologicznie czynna – 15 %
  • ilość miejsc postojowych – 1 mp/3 zatrudnionych
  • dopuszcza się podziały wtórne pod warunkiem sporządzenia podziałów dla całego zespołu i wydzielenia nowych działek budowlanych spełniających ustalone parametry i wskaźniki,
  • minimalna powierzchnia działki przemysłowej – 1000 m2,
  • zakaz przeznaczania obiektów na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Tiret pierwszy, czwarty i siódmy nie dotyczy jednostki urbanistycznej UP 3 „Jagiellońska”, dla której parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych dla jednostek urbanistycznych i terenów w § 38.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH I TERENÓW

§ 38.

UP 3 – „Jagiellońska”

Dla jednostki urbanistycznej „Jagiellońska”, oznaczonej na rysunku Planu symbolem UP3, ustala się:

przeznaczenie terenów, zasady zagospodarowania oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej ustala się następujące parametry i wskaźniki:

 • intensywność zabudowy I = Pc/Pt – od 0,1 do 0,8 włącznie,
 • dopuszczalna wysokość – dla obiektów handlowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, dla
 • pozostałych obiektów – do 4 kondygnacji nadziemnych.
 • ilość miejsc postojowych – dla obiektów handlowych: nie mniej niż 30 mp/1000 m2
 • powierzchni sprzedaży; dla pozostałych obiektów: min. 1mp/3 zatrudnionych,
 • na działkach, na których w momencie wejścia w życie zmiany planu zostały przekroczone powyższe dopuszczalne parametry, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodującej dalsze przekroczenie dopuszczalnych parametrów i wskaźników,

przeznaczenie podstawowe obejmuje:

-zakłady przemysłowe, w tym składy, bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji przemysłowej i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, obiekty instytutów badawczych,

-dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

Informacja zawiera ogólne dane dotyczące przeznaczenia terenu w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i nie zastępuje wypisu i wyrysu z ww. Planu.