Działalność nierejestrowa (bez konieczności rejestracji w CEIDG)

Jesteś studentem i regularnie udzielasz korepetycji? Świadczysz drobne usługi, które zapewniają Ci każdego miesiąca niewielki, ale stały dochód? Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi), od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej

Kiedy mogę skorzystać z działalności nierejestrowej

Nie musisz rejestrować firmy, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną a przychody z Twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł
 • nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie

Jakie są korzyści z działalności nierejestrowej

Dzięki nowym przepisom, możesz osiągać dochody z działalności, która uznawana była wcześniej za działalność gospodarczą i wiązała się z wieloma obowiązkami (składki i inne obowiązki wobec ZUS, sposób rozliczania podatków)

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
 • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)

Jakie są Twoje obowiązki przy działalności nierejestrowej

Obowiązki wobec konsumentów

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, jesteś „przedsiębiorcą” w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że np. w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki (np. związane z reklamacją czy naprawą). Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość). Zobacz więcej na temat praw konsumentów.

Rachunki przy działalności nierejestrowej

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W tym przypadku będzie to mogła być faktura, która zawiera jedynie:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na dokumentach swoje imię i nazwisko.

Jak liczyć przychód przy działalności nierejestrowej

O tym, czy możesz prowadzić działalność nierejestrowa, decyduje kwota miesięcznego przychodu (nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia). Twoim przychodem z działalności nierejestrowej będą należności, które otrzymasz za sprzedaż swoich towarów/usług. Pamiętaj, że do przychodów zaliczasz również kwoty, które są ci należne, nawet jeśli jeszcze ich nie otrzymałeś (czyli np. jeśli sprzedałeś towar i wystawiłeś dokument sprzedaży, ale fizycznie nie otrzymałeś jeszcze zapłaty). Do przychodu nie zaliczasz wartości towarów, które zostały Ci zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Do ustalania przychodu służyć Ci będzie ewidencja sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży przy działalności nierejestrowej

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, powinieneś prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT). Zapisujesz w niej sprzedaż za dany dzień. Pamiętaj, że wpisów za dany dzień powinieneś dokonywać nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (czyli, po sprzedaniu towaru następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego). Obowiązek ten wynika z przepisów VAT.

Co powinien zawierać rejestr sprzedaży

Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży. Zazwyczaj zawiera on takie informacje, jak:

 • liczba porządkowa
 • data sprzedaży
 • wartość sprzedaży
 • wartość sprzedaży narastająco

rejestrze możesz dopisywać również inne informacje, jak np. numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji.

Dokładna ewidencja pozwoli Ci szybko ustalić, czy nie przekroczyłeś progu dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej.

Rejestr może być prowadzony w formie papierowej.

Przykładowe zapisy

L.p Data sprzedaży Kwota sprzedaży Kwota narastająco od początku roku Uwagi
1. 2.01.2018 300,00 300,00 ….
2 4.01.208 150,00 450,00 …..
……. …….. ……… ……

 

WAŻNE!

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej masz obowiązek:

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży
 • przestrzegania praw konsumentów
 • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego

Jakie są ograniczenia działalności nierejestrowej

Przepisy o działalności nierejestrowej nie dotyczą wspólników spółki cywilnej.

Nie możesz również wykonywać działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji, itp.

Jak rozliczać przychody i koszty z działalności nierejestrowej

Przychody osiągane z działalności nierejestrowej są przychodami z tzw. innych źródeł. W związku z przychodami nie musisz płacić zaliczek na podatek. Masz obowiązek rozliczyć przychody w zeznaniu rocznym PIT-36.

W zeznaniu rocznym możesz też odliczyć koszty, które poniosłeś ściśle w związku z wykonywaną działalnością (np. zakup surowców do produkcji wyrobów).

Koszty te powinny być udokumentowane, dlatego powinieneś przechowywać wszystkie dowody zakupów, związanych z Twoją działalnością

Działalność nierejestrowa a VAT

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z VAT.  Prowadzisz tylko uproszczoną ewidencję, opisaną powyżej.
Pamiętaj jednaj, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Dotyczy to m.in. usług jubilerskich, usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Co się stanie jeśli przekroczę limit dla działalności nierejestrowej?

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy minimalnej), Twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Jako początkujący przedsiębiorca  będziesz zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należy przystąpić w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Następnie przez 2 lata będziesz mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

Podstawa prawna

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/przed-rozpoczeciem/dzialalnosc-nierejestrowa