Bajkowe ul. Czerwonego Kapturka (informacja z planu miejscowego)

5-1_1 5-2_2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie zatwierdzony Uchwałą Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r. (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2006 r. Nr 35 poz. 712).

Działki geodezyjne nr 98/14, 98/16, 98/17 obręb 11 które oznaczone zostały na rysunku zmiany planu symbolem 12.U.

Przeznaczenie terenu:

tereny usług.

Funkcje dopuszczone:

Dla terenu 12 U dopuszcza się lokalizację:

-usług nieuciążliwych;

-usług handlu, z wyłączenie m obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2;

-funkcji obsługi turystyki postaci hoteli i moteli;

-usług związanych z ochroną zdrowia;

-funkcji , sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

-zieleni urządzonej, parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

Funkcje wykluczone:

Dla terenu 12 U nie dopuszcza się lokalizacji:

-funkcji mieszkaniowych;

-usług oświaty i ochrony zdrowia;

-funkcji produkcyjnych;

-funkcji magazynowych i składowych;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

– na terenie objętym planem nie dopuszcza się stosowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

– wody opadowe i pośniegowe z terenów utwardzonych, w szczególności z: placów postojowych, parkingów, placów składowych należy podczyścić do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi, przed odprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowej.

– wprowadza się wymóg zachowania i ochrony wskazanych na rysunku planu zbiorników wodnych. Ustala się zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w formie zieleni rekreacyjnej, ogólnodostępnej.

– wprowadza się wymóg zachowania istniejących drzew zlokalizowanych na obszarze objętym planem. Ustala się realizację działań polegających na wzbogaceniu terenów zieleni publicznej w grupy drzew i krzewów oraz ich ochrony.

– na terenie objętym planem nie występują tereny objęte ochroną krajobrazu w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, ze zmianami).

– w przypadku zagospodarowania terenu 12 U obiektami pełniącymi funkcje ochrony zdrowia należy zapewnić im ochronę przed wpływem hałasu komunikacyjnego z drogi krajowej nr 1 (droga publiczna 14 KDGP );

– w przypadku lokalizacji na terenie 12 U obiektów pełniących funkcje ochrony zdrowia w ich projektach budowlanych należy uwzględnić lokalizację terenów zieleni towarzyszącej w postaci zespołów zieleni parkowej, lokalizowanych na obszarach powierzchni biologicznie czynnej;

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

-maksymalny procent zabudowy działki – 65 %;

-maksymalna wysokość zabudowy – 16 m;

-obowiązujący kąt nachylenia dachu: nie reguluje się;

-obowiązująca forma dachu: nie reguluje się;

-maksymalna intensywność zabudowy: 2.5;

-minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20 % pow. działki;

-ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi 11 KDD, 6 m od linii rozgraniczającej drogi 15 KDD, 4 m od linii rozgraniczającej drogi 16 KDW, oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogi 14 KDG(P), zgodnie z załącznikiem graficznym do planu.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

na terenie 12 U jest zlokalizowana elektroenergetyczna linia napowietrzna SN. Na terenie objętym planem są zlokalizowane linie napowietrzne średniego napięcia 15 kV wraz ze strefą ochronną wynoszącą 5 m od osi linii. Dla strefy ochronnej obowiązują zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz inne zasady związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem terenu, określone w przepisach szczegółowych i normach technicznych (dot. np. dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych w sąsiedztwie linii robót budowlanych).

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

-w przypadku podziału nieruchomości zlokalizowanych na terenie 12 U należy zapewnić dostęp dla wydzielonych działek do drogi publicznej 15 KDD;

-minimalna powierzchni działki budowlanej uzyskanej w wyniku podziału terenu 12 U powinna wynieść co najmniej 2000 m2;

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

-zjazd na teren z drogi publicznej 11 KDD, 15 KDD, 16 KDW;

Informacja zawiera ogólne dane dotyczące przeznaczenia terenu w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i nie zastępuje wypisu i wyrysu z ww. Planu.

Własność: Gmina Miejska Tczew

Forma zbycia: przetarg

Teren pod usługi w tym np. ochronę zdrowia, hotel, dealer samochodowy. Położony na nowym osiedlu mieszkaniowym – Bajkowe oraz w pobliżu drogi krajowej nr 91.

Trwają prace projektowe nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie, na którym zlokalizowane są wyżej wymienione tereny inwestycyjne.

Więcej informacji uzyskasz:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pl. Piłsudskiego 1 – II piętro

83-110 Tczew

tel. 58 77 59 436

tel. 58 77 59 359 

tel. 58 77 59 362 

tel. 58 77 59 311

e-mail: wgm@um.tczew.pl

www.sip.tczew.pl

oferta-Bajkowe

Dodaj komentarz