Azymut: Praca – trwa nabór do projektu

Azymut: Praca

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie” Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – sierpień 2019

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.

Działania w ramach projektu
 • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;
 • indywidualne doradztwo lub poradnictwo
 • zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej;
 • zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego, technik i metod aktywnego poszukiwania pracy, informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 • szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych;
 • max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.
Beneficjenci:

Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:
 • ma ukończony 30 rok życia;
 • jest osobą bezrobotna zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, Wejherowie lub Starogardzie Gdańskim;
 • ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego)
  na terenie powiatu tczewskiego, wejherowskiego, starogardzkiego;
 • jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia po udziale w projekcie;
 • należy co najmniej do jednej ze wskazanych poniżej grup, tj.:
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zapraszamy do udziału!

Biuro projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

ul. Długi Targ 46/47

80-830 Gdańsk

Kontakt

azymut@gdansk.pte.pl

http://www.gdansk.pte.pl/projekty-granty/aktualnosci

58 301 52 46, 518 844 108