Oświadczenia za sprzedaż alkoholu do 31 stycznia 2018 r.

Urząd Miejski w Tczewie przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018 w terminie do dnia 31.01.2018 r. ( jednolity tekst ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) – Wzór oświadczenia dostępny poniżej artykułu.

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 4, lub
  2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust 2 i 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5a i 5b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm ) zezwolenie wygasa.

W przypadku, o którym mowa w art. 12 pkt 5 lit. a w/w ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia,  o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu może być  wnoszona w trzech równych ratach, ale dotyczy ona jedynie pełnego roku rozliczeniowego tj. jeżeli termin ważności zezwolenia  wygasa wcześniej niż 31.12.2018 opłata nie podlega podziałowi ratalnemu.

 

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

  • piwo i alkohole do 4,5%

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2017 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł
– jeśli wartość w roku 2017 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży

  • alkohole od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2017 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł
– jeśli wartość w roku 2017 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży

  • alkohole powyżej 18%

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2017 wynosi do 77 000 zł – opłata 2100 zł
– jeśli wartość sprzedaży w roku 2017 przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży

Przedsiębiorcy, których zezwolenia nie tracą ważności w ciągu roku mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2018 roku.
 
W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.

Opłatę proszę uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 8:30 do 14:30, czwartek od 8:30 do 16:00, piątek od 8:30 do 13:00 lub przelewem na konto: 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859 z dopiskiem „ opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018” oraz dostarczenie dowodu wpłaty osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: andraszewicz@um.tczew.pl lub info@dp.tczew.pl

Pobierz “oświdczenie.docx” oświdczenie.docx – Pobrano 31 razy – 19 KB